Pravila za nagradno igro

​PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI FB REIKI MOJSTER DRAGAN KOKALOVIČ

Ta Pravila in splošni pogoji določajo postopke in pogoje za sodelovanje v nagradni igri »FB REIKI MOJSTER DRAGAN KOKALOVIČ« (v nadaljevanju: nagradna igra).

I. ORGANIZATOR, NAMEN IN TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradno igro organizira podjetje Lightworker Dragan Kokalovič s.p., Selo 41a, 4226 Žiri, matična številka: 8723249000, ID za DDV: 29069033 (v nadaljevanju: Organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov v okviru nagradne igre.

Nagradna igra bo potekala od 8. 12. 2021 (od 00:00:01) do 4. 1. 2022 (do 10:00:) po lokalnem času.

II. OSEBE, KI LAHKO SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, stare 18 let ali več, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre. Mladoletne osebe v tej nagradni igri ne smejo sodelovati.

V nagradni igri ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri podjetju Lightworker Dragan Kokalovič s.p. in Organizatorju nagradne igre, prav tako pa tudi ne osebe, ki za Organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagradni igri tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, vnuki, posvojenci, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

III. NAČINI IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
​​
Oseba lahko sodeluje v nagradni igri tako, da na FB STRANI REIKI MOJSTER DRAGAN KOKALOVIČ , objavi komentar, sliko ali video. (https://www.facebook.com/ReikimojsterDraganKokalovic)

Nakup izdelka ali prijava na tečaj ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki bodo izpolnile pogoje navedena na FB strani.

*objava, ki prejme največ všečkov bo ravno tako nagrajena, saj prejme bon v vrednosti 50 €

*1 oseba lahko sodeluje le z eno objavo

* oseba, ki komentira, lahko odda le 1 komentar pod 1 objavo, lahko pa komentira objave večim udeležencem

* za komentar se šteje vse, lahko je beseda, , ali karkoli drugega

* objavite lahko slike, videe, tekste vse tisto, kar mislite, da bo doprineslo k vaši zmagi

* prepovedano je objavljanje kakršnih koli neprimernih vsebin in komentarjev

IV. ŽREBANJE NAGRAD

Objava zmagovalca bo potekala v FB liveu, ki bo 4.1.2022 ob 20 uri v živo na FB kanalu Reiki mojster Dragan Kokalovič

Vido zapisnik o poteku žrebanja bo Organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.

Upoštevali se bodo vsi komentarji podani od 8.12.2021 vse do 4.1.2022 do 10 ure.

 Na primer: vsi udeleženci, ki bodo objavo oddali do 4.1.2022 bodo sodelovali v izboru.

Skupno bo podeljenih 7 nagrad, ki bodo objavljene po zgoraj naveden urniku.

Ena oseba lahko osvoji le eno nagrado.

Nagrajenci nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani https://www.facebook.com/ReikimojsterDraganKokalovic

Organizator bo nagrajence obvestil na FB strani in FB live dogodku 4.1.2022.

V. NAGRADE

1) Nagrada #1
Thetahealing tečaj

2) Nagrada #2
Zlati Reiki tečaj

3) Nagrada #3
Denarni Reiki tečaj

4) Nagrada #4
Delavnica izmerimo energijo

5) Nagrada #5

Thetahealing terapija

6) Nagrada #6

Energijsko merjenje

7) Nagrada #7

Bon v vrednosti 50€ za spletni trgovino www.dragankokalovic.si

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni mogoča zamenjava za drugo nagrado ali katerikoli drugi izdelek ali korist.

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV NAGRAD

Nagrajenci se zavezujejo, da bodo sodelovali z Organizatorjem pri sprejemanju nagrade in zagotavljanju potrebne dokumentacije.

Organizator bo nagrajence na FBju obvestil v roku 8 dni od objave nagrajencev. Organizator in nagrajenec se bosta medsebojno dogovorila o podrobnostih predaje nagrad, Organizator bo pridobil osebne podatke nagrajenca, potrebne za predajo nagrado.

Nagrajenec mora na elektronski naslov Organizatorja nagradne info@dragankokalovic.si poslati svoje osebne podatke (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronski naslov) za potrebe postopka.

Organizator zagotavlja, da bodo nagrade izročene nagrajencem v roku 30 dni od končnega žrebanja.

Če se bo nagrada, ki je bila poslana nagrajencu po pošti, vrnila na naslov Organizatorja, bo ta v roku 8 dni obvestil nagrajenca, da se je nagrada vrnila in bo lahko nagrajenec prevzel nagrado na naslovu Organizatorja v roku 10 dni od prejema obvestila. Če nagrajenec nagrade ne prevzame v določenem roku, se mu odvzame pravica do nagrade.

Izročitev nagrad se bo zgodila po predložitvi vseh zahtevanih podatkov (ime in priimek, davčna številka, datum rojstva, naslov, poštna številka in mesto stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka, elektronska pošta) Organizatorju.

Nagrajenec mora Organizatorju prek pošte ali elektronske pošte potrditi, da je prejel izžrebano nagrado. V primeru, da nagrajenec Organizatorju prevzema nagrade na bo potrdil, bo Organizator nagradne igre za dokaz o prevzemu nagrade štel poštno povratnico s potrdilom o dostavi.

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Akontacijo dohodnine od prejetih nagrad bo za nagrajence poravnal prejemnik nagrade – nagrajenec.

Organizator bo za namen izpolnitve dohodninske napovedi nagrajence ob koncu dohodninskega leta obvestil o vrednosti prejete nagrade.

VIII. OBJAVE

Organizator nagradne igre je dolžan ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre objaviti na spletnem naslovu www.dragankokalovic.si

Imena nagrajencev bodo takoj 4.1.20222 dni objavljena na spletnem naslovu www.dragankokalovic.si

Ta Pravila in splošni pogoji nagradne igre so na vpogled dostopna tudi na naslovu Organizatorja nagradne igre.

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba Lightworker Dragan Kokalovič s.p., Selo 41a, 4226 Žiri, je upravljavec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim žrebom, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
– podelitev nagrade;
– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:
– podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
– podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre …);
– ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu Lightworker Dragan Kokalovič s.p., Selo 41a, 4226 Žiri,

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od upravljavca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).
Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.
Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@dragankokalovic.si ali po navadni pošti na naslov: Lightworker Dragan Kokalovič s.p., Selo 41a, 4226 Žiri,
V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagradni igri s tem, ko Organizatorju pošljejo besedilno sporočilo ali elektronsko sporočilo v skladu s III. členom teh Pravil in splošnih pogojev, ta Pravila in splošne pogoje nagradne igre avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. ure prek e-pošte info@dragankokalovic.si

0
    0
    Košarica
    Tvoja košarica je praznaNazaj v trgovino

    Shopping Cart